Uuri lähemalt Read on Подробнее

Eesti Muusika Kuulsuste Koja tulukontsert „Üks laul“

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel tulevad üheks võimsaks kontserdiks kokku tuntud Eesti muusikud, et üheskoos aidata teoks saada Eesti Muusika Kuulsuste Koja näitusel „Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu“.

29 lauljat
4 generatsiooni
60 aastat muusikat

Lavale astuvad Karl Madis, Anne Veski, Ivo Linna, Jaan Elgula, Toomas Lunge, Tõnu Trubetsky, Marju Länik, Mait Maltis, Riho Sibul, Boris Lehtlaan, Voldemar Kuslap, Henry Laks, Toomas Kõrvits, Hardi Volmer, Tõnu Aare, Heini Vaikmaa, Anet Vaikmaa, ansambel Laine, Jarek Kasar, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Jüri Pootsmann, Birgit Sarrap, Vello Salumets, Laura Põldvere, Eda-Ines Etti, Madis Arro ja Marju Marynel Kuut.

Õhtut juhib Mihkel Raud.

Esmakordselt Eesti ajaloos on levimuusika pärand kokku kogutud ja ootab näituseks saamist. Kõik esinejad kingivad näitusele ühe laulu, et aidata Eesti levimuusika ajalool taas vaatajateni jõuda. Kontserdist saadav piletitulu läheb Eesti levimuusika näituse ehitamiseks. Suured asjad tehakse alati koos ja levimuusika näitus on Eesti rahva ja muusikute erakordne kingitus Eesti 100. juubeliks.

Näitus pealkirjaga „Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu“ annab edasi Eesti rahva, kultuuri ja muusika lugu, mis algas kahe sõja vahel. Eesti muusika on seotud riigi enda värvika ajalooga, teinud läbi kõik kerged ja rasked ajad. Popmuusika alustas peamiselt tantsuks ja meelahutuseks mängivate jazzansamblite ning 78-kordsete plaatide staaridega, käis läbi põrandaaluse jazzi-perioodi, toetas biitmuusika tõusu, puges läbi Horoskoobi Eesti rahva südamesse, sai korduvalt eluaegseid esinemiskeelde ning lõpuks tõi Eestile tagasi iseseisvuse. Näitus jutustab seda edulugu läbi kõige olulisemate inimeste, ansamblite, heliloojate, sündmuste, mis kokku moodustavad Eesti Muusika Kuulsuste Koja, mille eesmärgiks on meie levimuusika kultuuripärandi hoidmine ja edasiandmine tulevastele põlvedele.

Partnerid


ERR

Õhtut salvestab ERR

Delfi

Meediapartner on DELFI

Nordea

Toetab Nordea Kontserdimaja

Benefit concert “One Song”

19th of January 2018 19.00 at Nordea Concert Hall

Just before the 100th anniversary of Estonian Republic, the most important Estonian musicians join their forces for a massive concert that helps one idea to come true – the exhibition “Sound of Freedom! The Story of Estonian Pop Music”, compiled by Hall of Fame of Estonian Music.

29 singers
4 generations
60 years of music

Stars on the stage: Karl Madis, Anne Veski, Ivo Linna, Jaan Elgula, Toomas Lunge, Tõnu Trubetsky, Marju Länik, Mait Maltis, Riho Sibul, Boris Lehtlaan, Voldemar Kuslap, Henry Laks, Toomas Kõrvits, Hardi Volmer, Tõnu Aare, Heini Vaikmaa, Anet Vaikmaa, group Laine, Jarek Kasar, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Jüri Pootsmann, Birgit Sarrap, Vello Salumets, Laura Põldvere, Eda-Ines Etti, Madis Arro and Marju Marynel Kuut.

Master of ceremony - Mihkel Raud.

For the first time in history, the cultural heritage of Estonian popular music is collected as whole and waits for becoming an exhibition “Sound of Freedom! The Story of Estonian Pop Music”. The singers perform one song as a contribution to this cause and all ticket revenue will be used to build this exhibition. It is a monumental gift by our people and musicians to the 100th anniversary of Estonian Republic.

The exhibition “Sound of Freedom! The Story of Estonian Pop Music” tells the story of Estonian people, culture and primarily the music that became popular between the two world wars. Estonian music is related to the colourful history of the state itself, having survived all the hard and easy times. Pop music was first performed by jazz groups and 78 rpm gramophone records played for dance and entertainment, went through an underground jazz period, promoted the rise of beat music, made its way under the skin of Estonian people through the TV show “Horoscope”, was imposed numerous performance bans, and finally regained independence for Estonia. The exhibition will tell that success story through the viewpoints of key persons, groups, composers, and events that together make up the Hall of Fame of Estonian Music, the aim of which is to preserve the cultural heritage of our pop music for the future generations.

Partners


ERR

Concert will be recorded by Estonian Public Broadcasting

Delfi

Media partner DELFI

Nordea

Sponsored by Nordea Concert Hall

Концерт «Одна песня»

Концертный дом Nordea, 19 января 2018 в 19.00

Вечером накануне 100-летия Эстонской Республики на грандиозный концерт соберутся самые значимые музыканты Эстонии, чтобы вместе помочь состояться совместной выставке Палаты Знаменитостей Эстонской Музыки и Эстонского Музея Театра и Музыки «Звучание свободы! История эстонской популярной музыки».

29 певцов
4 поколения
60 лет музыки

На сцену выйдут Карл Мадис, Анне Вески, Иво Линна, Яан Элгула, Тоомас Лунге, Тыну Трубецки, Марью Ляник, Рихо Сибул, Борис Лехтлаан, Вольдемар Куслап, Хенри Лакс, Тоомас Кырвитс, Харди Вольмер, Тыну Ааре, Хейни Вайкмаа, Анет Вайкмаа, Вокальный ансамбль «Лайне» , Ярек Касар, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Юри Поотсманн, Биргит Саррап, Велло Салуметс, Лаура Пылдвере, Эда-Инес Этти, Мадис Арро и Марью Marynel Куут.

Ведущий вечера – Михкел Pауд.

Впервые в истории Эстонии собрано самое значимое наследие популярной музыки, которое будет представлено на выставке. Все исполнители подарят выставке по одной песне, чтобы помочь донести историю Эстонской популярной музыки до зрителей. Доход от концерта пойдёт на создание выставки. Великие дела всегда делаются сообща и выставка популярной музыки является чрезвычайным подарком народа и музыкантов Эстонии к юбилею — 100-летию Эстонской Республики.

Выставка «Звучание свободы! История эстонской популярной музыки» расскажет историю народа, культуры и музыки Эстонии, начавшуюся в период между двумя войнами. Эстонская музыка связана с красочной историей самой страны, пережила все светлые и тяжёлые времена. Поп-музыка началась с джазовых ансамблей, игравших в основном на танцах и в увеселительных заведениях, а также со звёзд грампластинок 78 оборотов в минуту, прошла период подпольного джаза, поддержала подъём бит-музыки, ворвалась через передачу Гороскоп в сердца эстонского народа, неоднократно пожизненно запрещалась и, наконец, вернула Эстонии независимость. Выставка расскажет эту историю успеха на примере самых значимых людей, ансамблей, композиторов, событий, которые все вместе и образуют Палату Знаменитостей Эстонской Музыки, цель которой — сохранить культурное наследие нашей популярной музыки и передать его будущим поколениям.

Партнеры


ERR

Вечер будет записываться ERR

Delfi

Медиа-партнёр — Delfi

Nordea

Поддержка от концертного дома Nordea