Dokumendid

Prindi
Lisatud 25 Juuli 2013

Avalik dokumendiregister (avaneb uues aknas).

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogumispõhimõtted  

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi põhimäärus

 

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk

Üldsätted 

§ 1.  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

 (1) Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.

 (2) Muuseumil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  Muuseumi asukoht ja postiaadress

 (1) Muuseum asub Tallinnas.

 (2) Muuseumi postiaadress on Müürivahe 12, 10146 Tallinn.

 (3) Muuseumi struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk

Tegevus ja ülesanded 

§ 3.  Muuseumi ülesanded

 (1) Muuseumi põhiülesanne on Eesti teatri- ja muusikaajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

 (2) Muuseum:
 1) kogub Eesti teatri- ja muusikaajalooga seotud materjali;
 2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;
 3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
 4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
 5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
 6) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
 7) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
 8) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
 9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga;
 10) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

 (3) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ja esitab selle Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

 (4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.  Muuseumikogu

 (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

 (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk

Juhtimine ja struktuur 

§ 5.  Muuseumi juhtimine

 (1) Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.

 (2) Muuseumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

 (3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

 (4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.

 (5) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab direktor.

§ 6.  Muuseumi direktori ülesanded

  Muuseumi direktor:
 1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
 2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
 3) kinnitab muuseumi struktuuriüksuste põhimäärused ja koosseisu;
 4) korraldab ja koordineerib muuseumi struktuuriüksuste tööd;
 5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
 6) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
 7) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
 8) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
 9) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 10) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
 11) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
 12) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
 13) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
 14) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
 15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7.  Muuseumi struktuur

 (1) Muuseumis on järgmised struktuuriüksused:
 1) juhtkond, mille põhiülesanne on muuseumi üldjuhtimine, muuseumi põhitegevusega seotud tegevuste kavandamine ja koordineerimine, turustamine ning raamatupidamine;
 2) haldusosakond, mille põhiülesanne on muuseumi kantselei ja personalitöö korraldamine ning muuseumi tegevuse häireteta tagamine, riigivara, ruumide ja hoonete haldamisega seotud töökorraldus;
 3) kogude osakond, mille põhiülesanne on ainevaldkonnaga seotud kunstikogu, fotonegatiivi- ja filmikogu ning raamatukogu komplekteerimine ja süstematiseerimine;
 4) muusikaosakond, mille põhiülesanne on Eesti muusika ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, teaduslik läbitöötamine, uurijatele kättesaadavaks tegemine ning avalikkusele vahendamine näituste, haridusprogrammide, teaduskonverentside, trükiste ja avalike sündmuste kaudu;
 5) teatriosakond, mille põhiülesanne on Eesti teatri ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, teaduslik läbitöötamine, uurijatele kättesaadavaks tegemine ning avalikkusele vahendamine näituste, haridusprogrammide, teaduskonverentside, trükiste ja avalike sündmuste kaudu. Teatriosakonna koosseisu kuulub Särevi teatrituba.

 (2) Muuseumi struktuuriüksuse juhtimine, juhi ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

 (3) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuvad töötajad, kes toetavad muuseumi põhiülesande täitmist ja alluvad vahetult direktorile.

4. peatükk

Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.  Vara ja rahastamine

 (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.

 (2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.

 (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

 (2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.

 (4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk

Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk

Määruse jõustumine 

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

 

Haruldaste museaalide loetelu ning nende säilitamise ja kasutamise põhimõtete kinnitamine

 

Haruldaste museaalide loetelu ning nende säilitamise ja kasutamise põhimõtete kinnitamine

DIREKTORI

KÄSKKIRI                                                      8. oktoober 2007 nr 10

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi põhimääruse (RTL 1998, 342/343, 1398; 2004, 129, 1992) alusel:
käsin:

I Kinnitada haruldaste museaalide loetelu alljärgnevalt:

 1. Fotokogu
  1.1.Klaasnegatiivid
  1.2.Klaasslaidid
  1.3.Nitrotselluloidnegatiivid
 2. Raamatukogu
  2.1.Arhiivraamatukogu
  2.2.Personaalsed kogud
  2.3.Raamatud – kuni 1940.a.
  2.4.Noodikogu – kuni 1940.a.
 3. Kunstikogu
  3.1.Plakatid – kuni 1950.a.
  3.2.Teatrikavandid – kuni 1950.a.
  3.3.Maalikogu
  3.4.Skulptuurikogu
  3.5.Graafikakogu
 4. Väärismetallikogu
 5. Teatrikogu
  5.1.Theodor Altermanni kogu T 139
  5.2.Saksa Teater Eestis T 187
  5.3.Estonia Teater T 10 – kuni 1940.a.
  5.4.Heino Vaksi kogu T 93
  5.5.Erna Villmeri kogu T 53
  5.6.Paul Pinna kogu T 49
  5.7.Aggio Bachmanni kogu T 213
  5.8.Toomas Tondu kogu T 56
  5.9.Karl Jungholzi kogu T 9
  5.10.Teatrite arhiivmaterjalid – kuni 1940.a.
  5.11.Väliseesti teatrite värvilised fotod (eriti Kadi Taniloo kogu T 558)
  5.12.Erinevate teatrite fotokogud – kuni 1940.a.
  5.13.Erinevate teatrite tegevusraamatud
 6. Muusikakogu
  6.1.Peeter Süda – M 1
  6.2.Mihkel Lüdig – M 4
  6.3.Rudolf Tobias – M 6
  6.4.Mart Saar – M 9
  6.5.Cyrillus Kreek – M 11
  6.6.Aino Tamm – M 13
  6.7.Anton Kasemets – M 2
  6.8.Aleksander Kunileid – M 16
  6.9.Heino Eller – M 39 (kõik käsikirjad)
  6.10.Artur Kapp – M 98
  6.11.Karl Leichter – M 159 – kuni 1940.a.
  6.12.Aleksander Läte – M 177
  6.13.Rudolf Peipsi – M 229 (albumid vaatamiseks koos teaduriga)
  6.14.August Pulst – M 234
  6.15.Arvo Pärt – M 238 (kõik käsikirjad)
  6.16.Arnold Rajamets – M 277 (albumid vaatamiseks koos teaduriga)
  6.17.Eduard Tubin – M 319 (kõik käsikirjad)
  6.18.Artur Lemba – M 160 (kõik käsikirjad)
  6.19.Miina Härma – M 71
  6.20.Karl August Hermann – M 18
  6.21.Ernst Hiis – M 65
  6.22.Balti-Saksa muusikud – M 394
  6.23.Noodikäsikirjad – kuni 1940.a.
  6.24.Harri Kiisk'i kogutud käsikirjad
  6.25.Raimond Valgre – M 338 (kõik käsikirjad)
  6.26.Alo Mattiisen – M 441 (kõik käsikirjad)
  6.27.Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumi materjalid – MO 1 – kuni 1940.a.
  6.28.Eesti Akadeemiline Helikunsti Selts – MO 12
  6.29.EMO – MO 33
  6.30.Üldlaulupidude kogud aastani 1940 – MO 259 – MO 26
  6.31.Eesti Lauljate Liit – MO 258
  6.32.Rahvapillimehed ja rahvapillid – MO 238 (küsitluslehed ja dokumendid)
  6.33.Rahvamuusikud ja rahvalaulikud – MO 237(küsitluslehed ja dokumendid)
  6.34.Saksa muusikaelu Eestis – MO 256
  6.35.Kõik seltside ja kooride kogud – kuni 1940.a.
  6.36.Grivingi Muusikakool Tartus – MO 311
  6.37.Väägvere – MO 234
  6.38.Torma mängukoor – MO 209
  6.39.Kuusalu mängukoor – MO 86
  6.40.Tallinna konservatoorium – kuni 1940.a.
  6.41.Tartu Kõrgem Muusikakool – kuni 1940.a.
  6.42.Pillikogu – kuni 1940.a.
 7. Isikukogude ja organisatsioonide esemed

 

II Haruldaste museaalide säilitamise ja kasutamise põhimõtted

 1. Haruldased museaalid paiknevad alaliselt muuseumi hoidlates ja kuuluvad kestvale säilitamisele.
 2. Haruldaste museaalide seisundit hoidlates jälgivad peavarahoidja ja koguhoidjad ning - teadurid vastavalt muuseumikogu korraldamise eeskirjale.
 3. Mistahes muutustest haruldaste museaalide hoiustamise seisundis informeerib vastatav koguhoidja, - teadur koheselt peavarahoidjat, kes võtab vastu vajalikud otsused.
 4. Haruldaste museaalide korrastamine, konserveerimine ja restaureerimine toimub vastavalt peavarahoidja otsustele ja muuseumikogu korraldamise eeskirjale.
 5. Haruldasi museaale ei anta uurijate kasutusse, vajadusel ja võimalusel saab uurija tutvuda vastava kasutuskoopiaga.
 6. Haruldastest museaalidest ei valmistata valguskoopiaid ega skanneeringuid.
 7. Haruldasi museaale ei anta ajutisse kasutusse /ei deponeerita.
 8. Erandina saab uurija haruldase museaaliga tutvuda:
  • kirjaliku avalduse alusel Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktorile
  • ainult peavarahoidja loal ja vastutava koguhoidja juuresolekul
 9. Iga haruldase museaali võimaliku kasutamise erand otsustatakse igal konkreetsel juhul direktori ja peavarahoidja poolt eraldi.

 

Isikuandmete töötlemise info

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum töötleb Teie isikuandmeid juhul, kui Te kandideerite meile tööle, registreerite ennast meie poolt korraldatavale üritusele, annetate muuseumikogusse eseme(id), laenutate museaali või tellite meilt sündmuse korraldamise teenuse. Isikuandmeid ei jagata kolmandate isikutega.

Tellitud (tasuliste) teenustega, sh haridusprogrammide, ekskursioonide, lastelaagrite, kontsertide, sünnipäevaprogrammide jms, seoses kasutame meile esitatud andmeid vaid antud üritusega seotult ning ei jaga neid kolmandate isikutega. 

Avalike ürituste raames eelregistreerimise ja piletite eelmüügiga seotud andmeid kasutame üksnes konkreetse ürituse ettevalmistuse tarvis, peale ürituse toimumist andmed kustutatakse.

Teabelistidesse (hariduspeogrammide, ürituste kohta teavitamiseks, kogude infokiri jm) saadetud kirjas on link loobumiseks.

Annetajate kohta kogume andmeid, mis fikseerivad objektiga seotud õiguste üleandmise muuseumile. Lisaks kogume andmeid museaalide laenutajate kohta. Andmed on registreeritud muuseumide infosüsteemis MuIS, need on juurdepääsupiiranguga ja muuseumikogu dokumentatsioonis hoitakse neid igavesti.

Uurijate ja vabatahtliku töö tegijate andmeid kogume museaalide turvalisuse tagamise eesmärgil. Pärast vabatahtliku töö lõppu andmed kustutatakse.

Ametikohtade täitmise konkursse korraldab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor ja viib läbi kantselei juhataja. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi veebilehel ning vastavates portaalides, sotsiaalmeedias ja listides. 

Värbamisprotsessis läbivad kandidaadid kaks või kolm vooru, olenevalt ametikohast: dokumendivoor, kirjaliku proovitöö voor ning vestlusvoor. Vastavalt vajadusele kaasatakse kandidaatide hindamisse Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi töötajaid. Värbamisprotsessis võib Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest, saadud teabega on kandidaadil õigus tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum nende poole teabe saamiseks pöördub. Värbamisprotsessi lõppedes kandidaadi andmed kustutatakse.

Konkursi jooksul saadud dokumente säilitame kandideerinu kirjalikul nõusolekul ühe aasta jooksul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum on Teie kohta kogunud, andmete ja dokumentide väljastamine toimub teabenõude esitamisel.